Show simple item record

dc.contributor.authorArıkan, Engin
dc.date.accessioned2021-01-08T21:51:34Z
dc.date.available2021-01-08T21:51:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1303-4650
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TXpjeE9EUXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12846/364
dc.description.abstractHans Kelsen (1881-1973), hukuki pozitivist kuramın en önemli figürlerinden biridir. Kelsen, saf hukuk kuramında hukuku ahlak ve sosyolojiden bağımsız bir bilim olarak ele alır. Bu bağlamda normların ahlaki değeri veya toplumsal etkinliği, doğrudan hukuki bir varlık doğurmaz ve hukuk biliminin çalışma alanına girmez. Yazar, hukuk normunu ve hukuk sistemini, hukukun normatif niteliği çerçevesinde ele almaktadır. Buna göre hukuk her zaman bir “olması gereken” ögesi ile açıklanmalı ve bunun kaynağı da Hume’un “olan/olması gereken” ayrımı ilkesi doğrultusunda yine başka bir “olması gereken” olmalıdır. Kelsen açısından hukuk, mevcut normların kendi içeriklerinden dolayı geçerli oldukları statik bir sistem değil, üst normlar tarafından yetkilendirilmiş kişilerin irade eylemleri ile normlar yarattığı dinamik bir sistemdir. Düşünüre göre ulusal hukuk sistemleri uluslararası hukukun bir parçasıdır ve uluslararası hukuk ile ulusal hukuk sistemleri bir bütündür. Kelsen, siyaset felsefesinde ise ideoloji karşıtı, rölativist ve demokrat bir yaklaşım benimsemektedir.en_US
dc.description.abstractHans Kelsen (1881-1973) is one of the most important figures of legal positivist theory. In his pure theory of law, Kelsen treats law as a science independent of morality and sociology. In this context, the moral value or social effectiveness of norms does not directly create a legal entity and does not fall within the field of study of legal science. the author deals with the legal norm and the legal system by focusing on the normative nature of law. Accordingly, the law should always be explained with an “ought” element, and the source of this element should always be another “ought”. This is in line with Hume's principle of “is/ought” gap. From Kelsen's point of view, law is not a static system in which current norms are valid due to their own content, but a dynamic system in which norms are created through acts of will by those individuals who have been authorized by some higher norm. According to the thinker, municipal legal systems are part of international law and international law and municipal legal systems are a whole. Kelsen adopts an anti-ideological, relativist and democratic approach in his political philosophy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKelsen’in saf hukuk kuramı ve ötesien_US
dc.title.alternativeKelsen’s pure theory of law and beyonden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US
dc.contributor.departmentTAÜ, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorArıkan, Engin
dc.identifier.startpage417en_US
dc.identifier.endpage446en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record